Pravidlá hry Mačka vo vreci

 

Predmet pravidiel
 1. Tieto pravidlá (ďalej len „pravidlá“) záväzne upravujú podmienky a priebeh online hry Mačka vo vreci (ďalej len „hra“) vrátane popisu práv a povinností účastníkov hry. 

 2. Hra je spotrebiteľskou výhernou hrou uskutočňovanou podľa § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

Účel hry

Účelom online hry Mačka vo vreci organizovanej ako súčasť podujatia Dobrý trh Onlajn je podpora a propagácia miestnej komunity a lokálnej ekonomiky: živých susedstiev, malých podnikateľov a lokálnej produkcie. Hra svojou podstatou upozorňuje tiež na dôležitosť podpory lokálnych producentov a malých susedských prevádzok v okolí Jakubovho námestia v Bratislave. V neposlednom rade nám umožňuje pokračovať v našej práci a v príprave ďalších komunitných podujatí ako je Dobrý trh.

 

Organizátor hry

Organizátorom online hry Mačka vo vreci je občianske združenie „punkt“, so sídlom: Povraznícka 5, 811 05 Bratislava, IČO: 42128013, DIČ: 2022504858, zapísané v registri združení vedenom Ministerstvom vnútra SR, číslo zápisu: VVS / 1-900 / 90 – 30669 (ďalej len „organizátor“).

 

Trvanie hry

Hra sa začína dňa 25.5.2020 o 00:00 hod. a končí dňa 6.6.2020 o 24:00 hod. 

 

Podmienky účasti v hre
 1. Do hry sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony (ďalej len „účastník“) a splní podmienky účasti v hre.

 2. Podmienkou účasti v hre je výber ľubovoľného balíčka „Mačka vo vreci“ z ponuky na webovej stránke organizátora a úhrada vkladu do hry, ktorého výška sa rovná cene zvoleného balíčka. 

 3. Úhrada vkladu do hry sa uskutočňuje výlučne online prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány poskytovateľa platobných služieb.  

 

Výhra a bonusová výhra
 1. Výhra je dostupná pre každého účastníka hry, ktorý splnil podmienky účasti v hre. 

 2. Predmet výhry nie je účastníkovi vopred známy, účastník si však môže zvoliť výhru v určitej kategórii podľa svojej osobnej preferencie. Túto voľbu vykonáva účastník pred realizáciou vkladu do hry.  

 3. Organizátor hry po skončení hry vylosuje spomedzi všetkých účastníkov jedného, ktorý získa bonusovú výhru s názvom Čierna mačka. Predmetom losovania budú čísla objednávok zaslané prostredníctvom e-shopu na emailovú adresu účastníka hry. Pri oznámení výhercu bonusovej výhry nebude zverejnený žiaden osobný údaj účastníka. Organizátor hry upovedomí výhercu prostredníctvom emailu o získaní výhry a o mieste jej prevzatia. Ostatné ustanovenia týchto pravidiel sa vzťahujú na bonusovú výhru primerane.

 

Odovzdanie výhry
 1. Organizátor zašle účastníkovi po vykonaní vkladu do hry potvrdenie o vklade a výhre na emailovú adresu uvedenú účastníkom pri uskutočnení tohto vkladu. 

 2. Súčasťou potvrdenia podľa bodu vyššie budú aj informácie, na akom mieste v Bratislave si môže účastník svoju výhru vyzdvihnúť. 

 3. Výhry budú pre účastníkov dostupné na vyzdvihnutie najskôr dňa 6.6.2020. 

 4. Účastník je povinný pri preberaní výhry sa preukázať potvrdením o vklade zaslaným organizátorom na emailovú adresu účastníka.

 5. Účastník/výherca má právo odmietnuť prevzatie výhry. 

 6. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať v lehote 30 dní od konca hry, resp. ak účastník výhru odmietne prevziať a/alebo sa jej zriekne, prepadajú v prospech organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití.

 

Zodpovednosť organizátora
 1. Organizátor nehradí účastníkom hry žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú a/alebo vzniknú v súvislosti s ich účasťou v hre, resp. s výhrou a/alebo jej prevzatím.

 2. Organizátor hry nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom hry alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. 

 3. Organizátor hry nenesie žiadnu zodpovednosť za kvalitu a vlastnosti výhier a ani za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhier.

 

Daň z výhry
 1. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom. 

 2. Na účely povinnosti výhercu uhradiť daň z príjmu z hodnoty výhry organizátor uvádza, že hodnota žiadnej výhry v tejto hre neprekračuje sumu 350 € jednotlivo, pri ktorej by vznikla výhercovi povinnosť uhradiť daň z príjmu. 


Záverečné ustanovenia
 1. Organizátor si vyhradzuje právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť hru. 

 2. Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo úplne nahradiť podmienky, resp. pravidlá tejto hry novými podmienkami resp. pravidlami.  Zmeny alebo nové podmienky resp. pravidlá tejto hry budú zverejnené na webovej stránke organizátora. 

 3. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s týmito pravidlami.

 4. Výhra nemôže byť odovzdaná výhercovi, pokiaľ tento nevyjadril súhlas s pravidlami pri realizácii vkladu do hry.  

 5. Právne vzťahy vzniknuté medzi účastníkom a organizátorom sa spravujú týmito pravidlami a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.


 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI HRE „MAČKA VO VRECI“


 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sú spracovávané osobné údaje účastníkov online hry „Mačka vo vreci“ je občianske združenie „punkt“, so sídlom Povraznícka 5, 811 05 Bratislava, IČO: 42128013, DIČ: 2022504858, zapísané v registri združení vedenom Ministerstvom vnútra SR, číslo zápisu: VVS/1-900/90 – 30669 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Pri spracovaní osobných údajov sa riadime zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.


Spracovávané osobné údaje

Pri realizácii vkladu do hry budeme od Vás potrebovať najmä tieto osobné údaje: 

 • meno a priezvisko

 • dodacia adresa

 • e-mailová adresa.

Údaje, ktoré budete zadávať pri online platbe za vklad do hry (ako sú údaje o platobnej karte, meno držiteľa karty a fakturačná adresa držiteľa karty) nebudeme ani získavať a ani spracovávať v našich informačných systémoch, nakoľko platba sa realizuje prostredníctvom platobného portálu tretej strany, ktorým je poskytovateľ platobných služieb (napr. Paypal).   

 

Účel spracovania

Vyššie uvedené osobné údaje spracúvame výlučne na účely potvrdenia Vašej účasti v hre, ktoré bude zaslané na Vami poskytnutú emailovú adresu a na účel odovzdania výhry prostredníctvom určeného odberného miesta. 

 

Právny základ spracovania

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je splnenie našej zmluvnej povinnosti v zmysle pravidiel hry Mačka vo vreci, ktoré sú zverejnené na webovej stránke nás ako prevádzkovateľa. 

 

Doba spracovania

Vaše osobné údaje budeme spracovávať počas doby trvania hry (hrá trvá do 5.6.2020) a 30 dní po jej skončení, čo je maximálna lehota pre vyzdvihnutie Vašej výhry v hre. Následne budú Vaše údaje v našom informačnom systéme zlikvidované.

 

Tretie strany, prenos údaj do zahraničia

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujem a neposkytujeme žiadnym tretím stranám na Slovensku, v EÚ či do tzv. tretích krajín (mimo EÚ) s výnimkou subjektov, s ktorými budeme spolupracovať pri odovzdávaní Vašej výhry. Zoznam týchto subjektov bude dostupný na webe hry Mačka vo vreci najneskôr v deň 6.6.2020, pričom Vaše osobné údaje budú odovzdané len tomu subjektu, u ktorého si výhru budete môcť prevziať. Aj tento subjekt bude nami zaviazaný Vaše údaje hneď po odovzdaní Vašej výhry zlikvidovať. 

 

Práva dotknutej osoby

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba viaceré práva:  

 • právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,

 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, 

 • právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, 

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, 

 • právo na prenosnosť osobných údajov, 

 • právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov, 

 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

Kontaktné údaje 

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame Vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k uvedeným právam, alebo ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom e-mailu: info@punkt.sk a my preveríme Vaše podnety. Ak máte podozrenie na porušenie ochrany vašich osobných údajov alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje v rozpore so zákonom, prípadne ak nie ste spokojný s našou odpoveďou na Vaše otázky či podnet, môžete sa obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ) a máte právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie o ÚOOÚ a o postupe pri podávaní sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

 • Facebook
 • Instagram

©2020 Dobrý trh. OZ Punkt. Všetky práva vyhradené

DTlogo.png
punkt white.png